อินฺทวํโส พ.; สิริบรมธาตุพิทักษ์ พ.; พุทธอาสน์ พ.; ลาพิงค์ อ. พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 10, n. 2, 2019. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/167324. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.