วชิรญาโณ พ. คุณค่าการตั้งธัมม์เวสสันตรชาตกะของชาวไทขืน ในเมืองเชียงตุง. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 9, n. 2, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/150160. Acesso em: 29 มิ.ย. 2022.