ธรรมวัฒน์ศิริ พ. ร. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา ปีที่ 6 ฉบับที่ 2 | กรกฎาคม - ธันวาคม 2558. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 6, n. 2, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/135057. Acesso em: 13 ส.ค. 2022.