ฐิตธมฺโม พ. ศึกษาเปรียบเทียบกระบวนชีวิตตามทัศนะของจักรกลนิยม กับปฏิจจสมุปบาทในพุทธปรัชญาเถรวาท. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 6, n. 2, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/134965. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.