สุทฺธปญฺโญ พ. วิเคราะห์แนวคิดทางจริยศาสตร์ของเหลาจื้อที่ ปรากฎในวรรณกรรมของโกวเล้ง. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 8, n. 2, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/133275. Acesso em: 2 ก.ค. 2022.