ปั้นเหน่งเพชร ผ. The Concept of Ugliness in Buddhism. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 9, n. 1, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/133144. Acesso em: 30 ม.ค. 2023.