จนฺทิโก พ. กระบวนการสอนของพระพุทธเจ้า. วารสารพุทธศาสตร์ศึกษา, [S. l.], v. 9, n. 1, 2018. Disponível em: https://so02.tci-thaijo.org/index.php/JBS/article/view/133130. Acesso em: 7 ก.พ. 2023.