(1)
สุรเตโช พ. .; อินทนนท์ ว. . อภิธัมมาสำนวนล้านนา : การปริวรรต ตรวจชำระและการศึกษาวิเคราะห์. J. Buddh. Stud. 2021, 12.