(1)
Sengmany, P. .; พระครูธีรสุตพจน์; ราชวัตร ส. . การศึกษาวิเคราะห์งานพุทธศิลป์แบบล้านช้าง ที่ปรากฏในสิมวัดเชียงทอง เมืองหลวงพระบาง สปป.ลาว. J. Buddh. Stud. 2021, 12.