(1)
โชติโก (แสงทนงค์) พ. .; พระครูสิริปริยัตยานุศาสก์; จันทร์แรง เ. .; แก้วสุฟอง ส. . การสร้างศรัทธาชาวพุทธผ่านคำสอนในคัมภีร์ธรรมล้านนา. J. Buddh. Stud. 2021, 12.