(1)
โชติธมฺโม พ. .; มาแก้ว ล. . การวิเคราะห์ความเชื่อเกี่ยวกับการบูชาพระพุทธบาทสี่รอย อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่. J. Buddh. Stud. 2021, 12.