(1)
(แสวง นวลใจ) พ.; จันทร์แรง เ. .; บุปผาสุข ป. .; ปั้นเหน่งเพ็ชร์ เ. . รูปแบบการประชาสัมพันธ์เชิงพุทธของคณะสงฆ์ ภาค 7. J. Buddh. Stud. 2021, 12.