(1)
สุเมโธ (เป็งอิ่น) พ. .; ปญฺญาวิชิโร พ. .; จิรธมฺโม พ. . มโนทัศน์ความเป็นบัณฑิตตามหลักพุทธปรัชญาเถรวาท. J. Buddh. Stud. 2021, 12.