(1)
ทองแปง ร.; จิรธมฺโม พ. .; พรมดี ท. . ศึกษาวิเคราะห์การบำเพ็ญทานบารมีของพระเวสสันดรในเวสสันดรชาดก. J. Buddh. Stud. 2021, 12.