(1)
คำพุฒ ช. .; ศรีคุณ ศ. .; บำรุงกิจ ส. . การสังเคราะห์งานวิจัยเกี่ยวกับสะเต็มศึกษาในประเทศไทย. J. Buddh. Stud. 2021, 12.