(1)
รตนวณฺโณ (ธรรมวัฒน์ศิริ) พ.; พระครูพิพิธสุตาทร; คุภานุมาต ฉ. . วิเคราะห์คติจักรวาลงานพุทธสถาปัตยกรรมวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร. J. Buddh. Stud. 2021, 12.