(1)
พวงไพบูลย์ ณ. .; รชนีกรไกรลาศ แ. กลยุทธ์การบริหารวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยเพี่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน. J. Buddh. Stud. 2021, 12.