(1)
พลอยทำ ฤ. .; ปันธิยะ พ.; รตนวณฺโณ พ.; แก้วสุฟอง ส. แนวทางการสร้างสรรค์พระแผงไม้เชิงพุทธศิลป์ล้านนา. J. Buddh. Stud. 2020, 11.