(1)
ขนฺตยาภรณสิริ พ. .; มหาสทฺโท (เสียงใหญ่) พ. .; วิชัย ว. .; ชื่นวงศ์ พ. . ศึกษาวิเคราะห์การถวายผ้าทอในพิธีกรรมและประเพณีทางพระพุทธศาสนาของชาวไทยวนบ้านป่าบง ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่. J. Buddh. Stud. 2020, 11.