(1)
ทิพย์ทอง ท. . . การพัฒนาเครือข่ายแหล่งท่องเที่ยววิถีศิลป์บนเส้นทางบ้านศิลปินล้านนา. J. Buddh. Stud. 2020, 11.