(1)
กิตฺติพโล พ. .; พุทธอาสน์ พ. .; โพธิญาโณ (โพธิ์หล้า) พ. . วิเคราะห์บทบาทในการบำรุงพระพุทธศาสนาของอุบาสกอุบาสิกา: กรณีศึกษา ตำบลลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง. J. Buddh. Stud. 2020, 11.