(1)
ปัญญาจีน ป. . . ปัญญาสชาดกฉบับเชียงใหม่ เรื่องที่ 21 – 30 : การปริวรรต การแปล และการศึกษาเปรียบเทียบ. J. Buddh. Stud. 2020, 11.