(1)
อินต๊ะ เ. .; วิชัย ว. .; สิริเสรีภาพ . ว. .; ชื่นวงศ์ พ. . การพัฒนารูปแบบการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองเพื่อพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณเชิงพุทธ ในนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3. J. Buddh. Stud. 2020, 11.