(1)
มหาวิริโย (ก้อนจา) พ.; นามณี โ. .; พรมดี ท. . ศึกษาเชิงวิเคราะห์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏในธรรมนิยายเรื่องลีลาวดี. J. Buddh. Stud. 2020, 11.