(1)
วรปัญโญ (สุขแดง) พ. .; ยุภาศ ย. . การประยุกต์ใช้ธรรมะกับการเมืองเพื่อความสุขของประชาชนบนวิถีแห่งธรรมาธิปไตย. J. Buddh. Stud. 2021, 12.