(1)
ศรีทอง ธ.; โสดาดี บ. . .; พระครูปัญญาสุธรรมนิเทศก์; พระครูวิริยปัญญาภิวัฒน์; เอ็นดู พ. . การใช้ประโยชน์จากอัตลักษณ์ฐานทรัพยากรการท่องเที่ยว ทางพระพุทธศาสนา จังหวัดสุรินทร์. J. Buddh. Stud. 2020, 11.