(1)
วังเสรีพิพัฒน์ เ. การประยุกต์ใช้สังคหวัตถุธรรมในการปฏิบัติงานของกลุ่มจิตอาสา โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่. J. Buddh. Stud. 2020, 11.