(1)
รตนปญฺโญ (สุรินแก้ว) พ.; พรมดี ท.; นามณี โ. . วิเคราะห์คติความเชื่อที่ปรากฏในสื่อสัญลักษณ์ ทางพระพุทธศาสนาในสังคมล้านนา. J. Buddh. Stud. 2020, 11.