(1)
นิ่มตระกูล อ. .; ฐิตฺวิสิทฺโธ พ. . . พฤติกรรมสุขภาพของพระสงฆ์กับความรอบรู้ด้านสุขภาพจากพระคิลานุปัฏฐากสู่พระนักสื่อสารในเขตสุขภาพที่ 1. J. Buddh. Stud. 2020, 11.