(1)
แก้วตา บ.; วิชัย ว.; ฐานวุฑฺโฒ พ.; . พ.; บุปผาสุข ป. ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหลักไตรลักษณ์กับหลักความผาสุกทางจิตวิญญาณ. J. Buddh. Stud. 2019, 10.