(1)
เชษฐ์วิสุต เ. สื่อสังคมออนไลน์กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา. J. Buddh. Stud. 2019, 10.