(1)
นิมมาทพัฒน์ เ. วิถีวัฒนธรรมชาวพุทธกับการสืบสานประเพณีการเทศน์มหาชาติในล้านนา. J. Buddh. Stud. 2019, 10.