(1)
สิริเดชนนท์ พ.; . พ.; ชยาภินนฺโท พ.; ลุนสำโรง ณ. การเรียนรู้หลักพุทธธรรมในสัตตมหาสถานผ่านการผลิตสื่อ. J. Buddh. Stud. 2019, 10.