(1)
เตชะเบญจรัตน์ ก.; สิริปริยัตยานุศาสก์ พ.; ปุญฺญธโร พ.; โคตรสุโพธิ์ พ.; บุญศรีตัน ป. พุทธจริยธรรมในการประกอบการธุรกิจประกันชีวิต. J. Buddh. Stud. 2019, 10.