(1)
เรือนตุ่น ก.; โคตรสุโพธิ์ พ.; ญาณเมธี พ.; วันตา ป.; เยสุวรรณ์ ท. แนวทางการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีเชิงพุทธล้านนา ของจังหวัดลำปาง. J. Buddh. Stud. 2019, 10.