(1)
ศรีปรัชยานนท์ ส.; ปฏิภาณเมธี พ.; อุปสอด อ. กระบวนการสร้างนิสิตต้นแบบตามนวลักษณ์นิสิตของมหาวิทยาลัย. J. Buddh. Stud. 2019, 10.