(1)
ไชยวงษ์สา แ.; จิรธมฺโม พ.; พรมดี ท.; จะปา พ. แนวทางการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 วัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่. J. Buddh. Stud. 2019, 10.