(1)
ทัพไทย ช.; ปั้นเหน่งเพชร เ.; สิรินฺธโร, ดร พ.; สุรเมธี พ.; แก้วสุฟอง ส. รูปแบบการบูรณาการฝึกสมาธิโดยใช้สติปัฏฐาน 4 กับหลักโยคศาสตร์. J. Buddh. Stud. 2019, 10.