(1)
โฆษิตศักดิ์ พ. ศึกษาเปรียบเทียบการปฏิบัติกรรมฐาน ตามแนวอานาปานสติของพุทธทาสภิกขุ กับ เอส. เอน. โกเอ็นก้า. J. Buddh. Stud. 2019, 7.