(1)
นภาพันธ์ ส. การศึกษาวิเคราะห์เชิงจริยศาสตร์เรื่องการยุติการตั้งครรภ์ ตามหลังการวินิจฉัยก่อนคลอด. J. Buddh. Stud. 2019, 7.