(1)
สิงห์คำโล ศ. ความคาดหวังของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานของเทศบาล ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน. J. Buddh. Stud. 2019, 8.