(1)
ศุภปริญญา ร. แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในโรงเรียนบ้านห้วยยา อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่. J. Buddh. Stud. 2019, 8.