(1)
อิตุพร บ. พฤติกรรมของผู้นำตามความคาดหวังของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา. J. Buddh. Stud. 2017, 8.