(1)
นริสฺสโร พ. สุนทรียศาสตร์เชิงพุทธในงานประติมากรรมธรรมศิลป์ ของธงชัย ศรีสุขประเสริฐ. J. Buddh. Stud. 2016, 8, PDF.