(1)
โพชะจา ด.; นามณี โ.; วิสุทธิ ธ. รูปแบบการเจริญสติเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวาน. J. Buddh. Stud. 2019, 10.