(1)
ฐิตสํวโร พ.; สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา ฟ.; สันติทฤษฎีกร ป. ความมั่นคงของมนุษย์ในประเทศไทย. J. Buddh. Stud. 2019, 10.