(1)
กิตฺติปัญโญ พ.; มหาสทฺโท พ.; ตาละนึก เ.; คงจันทร์ ส. การประยุกต์ใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการดูแลผู้สูงอายุ: ศึกษาเฉพาะกรณีผู้สูงอายุชุมชนบ้านไร่ ตำบลทุ่งต้อม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่. J. Buddh. Stud. 2019, 10.