(1)
หารุคำจา พ.; จันแรง ผ.; ฌานสนฺติ พ.; กิตฺติวชิโร พ. การพัฒนาแผนชุมชนพึ่งตนเองเชิงพุทธในจังหวัดลำพูน. J. Buddh. Stud. 2019, 10.