(1)
อินฺทวํโส พ.; สิริบรมธาตุพิทักษ์ พ.; พุทธอาสน์ พ.; ลาพิงค์ อ. พระพุทธศาสนากับการสร้างอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ. J. Buddh. Stud. 2019, 10.