(1)
อินทะมีไชย ส. บทบาทของพระพุทธิญาณมุนีในการบริหารจัดการวัดให้เป็นศูนย์กลางชุมชน บ้านสบคำ ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย. J. Buddh. Stud. 2018, 9.